Donation af legeme

VEJLEDNING TIL DONERING AF LEGEME

til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet


Hvis du beslutter at donere dit legeme til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, kommer det til stor gavn for de sundhedsvidenskabelige uddannelser - først og fremmest læge- og tandlægeuddannelsen - og for forskning i sygdomme og ved udvikling af nye behandlingsmetoder. Fakultetets donationsordning varetages af Institut for Cellulær og Molekylær Medicin. Vigtige overvejelser Det er vigtigt at du drøfter beslutningen med dine nærmeste pårørende, så de er forberedt på at respektere dit ønske og på de ændringer i det praktiske forløb efter dødsfaldet som donationen medfører. Ellers kan situationen for de efterladte, midt i sorgen, blive uoverskuelig. Først og fremmest skal de pårørende være opmærksomme på, at værdien af legemet forringes jo længere tid der går fra dødsfaldet til legemet er instituttet i hænde. Instituttet skal modtage legemet senest 4 døgn efter dødsfaldet, ellers kan de naturlige nedbrydningsprocesser have gjort donationen værdiløs for instituttet. Derfor skal de pårørende hurtigst muligt efter dødsfaldet kontakte en bedemand. Bedemanden vil tage sig af transporten af afdøde til instituttet og af de øvrige praktiske forhold i forbindelse hermed. Der skal samtidigt træffes aftale med bedemanden om hvad der skal ske med afdøde efter at instituttet har afsluttet sine undersøgelser. Alle bedemænd øst for Store Bælt kender procedurerne ved donation til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København. Højtidelighed er mulig Selv om tidsfristen for overførsel til instituttet er kort, forhindrer det ikke, at der kan afholdes en højtidelighed, hvor de efterladte kan tage afsked med den afdøde. Bedemanden vil kunne rådgive og være behjælpelig med at arrangere en sådan højtidelighed, og det vil i reglen være muligt – trods den korte frist – at få en præst til at medvirke, hvis dette ønskes. Begravelse Instituttets undersøgelser og brug af legemet tager mellem 1 dag og 2 år, hvorefter instituttet kontakter den samme bedemand som bragte afdøde til instituttet, med henblik på afhentning. Hvis der ikke er aftalt andet mellem bedemand og de efterladte, vil afdøde blive kremeret på Bispebjerg eller Søndermarken Krematorium i København og urnen vil blive nedsat i anonym fællesgrav på Bispebjerg eller Søndermarken Kirkegård. Hvis urnen ønskes nedsat andetsteds, f.eks. på et familiegravsted, eller hvis der ønskes kistebegravelse, er det vigtigt, at de pårørende har givet bedemanden en klar instruks herom. Instituttet påtager sig intet ansvar for overholdelse af sådanne aftaler. Dele af legemet kan indgå i instituttets samlinger i en længere årrække, disse dele vil senere blive kremeret og nedsat i anonym fællesgrav på Bispebjerg eller Søndermarken Kirkegård. Anonymitet Anonymitet vedrørende donationen overholdes strengt fra universitetets side. Dette gælder både i donators livstid, under legemets ophold på instituttet og efterfølgende. Der vil ikke blive udleveret informationer om eventuel dødsårsag og lignende til de efterladte. Erklæring om donation Hvis du beslutter at donere dit legeme så skal den testamentariske erklæring udfyldes og sendes til instituttet i vedlagte, frankerede svarkuvert. Efter journalisering vil du få erklæringen retur med instituttets underskrift, og vedlagt et donorkort, som du bedes bære på dig. En kopi af testamentet opbevares på instituttet. Det anbefales at du informerer dine nærmeste pårørende, egen læge, sygehus eller evt. plejehjem om dette testamente, således at instituttet hurtigst muligt bliver underrettet om dødsfaldet. For at en testamentarisk erklæring om donation kan anerkendes som gyldig skal donator være fyldt 18 år og være i stand til at forstå den trufne beslutning. Erklæringen skal enten være underskrevet af to vitterlighedsvidner eller af egen læge. Lægeoplysninger hjælper forskningen Der skal krydses af i testamentet om du tillader at instituttet efter din død må indhente oplysninger om din sygehistorie hos din læge eller fra et sygehus. Dette vil i nogle tilfælde kunne øge værdien af donationen for instituttet. Omkostninger Det er vigtigt at bemærke at instituttet kun har økonomi til dækning af transportudgifterne af afdøde til instituttet fra et sted øst for Store Bælt og senere videre til Bispebjerg eller Søndermarken Krematorium eller til en kirkegård øst for Store Bælt, hvis der ønskes kistebegravelse. Alle øvrige udgifter skal dækkes af afdødes bo. Hvis du efter oprettelsen af testamentet flytter vest for Store Bælt, eller hvis dødsfaldet finder sted under besøg der, kan donationen evt. overgå til universitetet i Århus eller Odense. Fortrydelse og ophævelse af donationen Hvis du fortryder donationen kan denne til enhver tid ophæves ved skriftlig henvendelse til instituttet. Instituttet forbeholder sig ret til at betragte donationen som ophævet, hvis dødsfaldet finder sted uden for landets grænser. Ligeledes kan instituttet afstå fra at udnytte donationen i tilfælde af særligt farlig smitsom sygdom, omfattende kvæstelser (f.eks. ved en trafikulykke) eller andre specielle omstændigheder som umuliggør instituttets anvendelse af legemet. Instituttet vil dog i sådanne tilfælde altid modtage legemet, hvis det er de pårørendes ønske, og der ikke er nedlagt myndighedsforbud mod det, hvilket f.eks. kan være tilfældet ved farlig og særligt smitsom sygdom. Instituttet ved Københavns Universitet modtager donationer øst for Store Bælt. Universiteterne i Odense og Århus har tilsvarende ordninger for Fyn og Jylland. Hvis du er bosat i disse landsdele bedes du kontakte et af nedenstående universiteter: Donationsordningen Rigmor Jepsen Institut for Biomedicin Institut for Molekylær Medicin Aarhus Universitet Syddansk Universitet Wilhelm Meyers Allé 3 Campusvej 55 Bygn. 1233-34 5230 Odense M. 8000 Aarhus C Telefon: 65502332 Telefon: 87167171 Mail: rjepsen@health.sdu.dk Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte instituttets donationskontor på telefon 35 37 66 90, på e-mail ee@sund.ku.dk eller på postadressen: Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Donationskontoret Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 2200 København N August 2017

Kontakt os på telefon 42 36 67 06

Gladsaxe · Søborg · Buddinge · Herlev · Mørkhøj · Vangede · Ordrup · Dyssegård